Головна Статті Оголошення Герої
не вмирають!
Освіта Культура Он-лайн трансляції
нарад
Учасникам АТО та членам їх сімей Що потрібно знати
про коронавірус?

Корисні сайти

Офіційний сайт Снігурівської районної ради Офіційний сайт Снігурівської міської ради Офіційний сайт Миколаївської облдержадміністрації Президент України Верховна рада україни Вісті Снігурівщини Вісті Снігурівщини ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
У СПРАВАХ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ 
ТА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ Снігурівська молодіжна колегія Снігурівська центральна районна бібліотека

Нещасний випадок на виробництві та порядок його розслідування.

Порядок розслідування нещасних випадків на виробництві!

Відповідно до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про охорону праці» відповідальність за правильну організацію розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві покладається на роботодавця.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі питання розслідування та ведення облікунещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві» визначає процедуру проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій, що сталися на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду економічної діяльності або в їх філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах чи у фізичних осіб-підприємців, які відповідно до законодавства використовують найману працю, а також тих, що сталися з особами, які забезпечують себе роботою самостійно, за умови добровільної сплати ними внесків на державнесоціальнестрахування від нещасного випадку на виробництві та професійногозахворювання.

У свою чергу, безпосереднійкерівник робіт (уповноважена особа підприємства) зобов’язаний:

 • терміновоорганізувати надання першої медичної допомоги потерпілому, забезпечити у разі необхідності його доставку до лікувально-профілактичного закладу;
 • повідомити про те, що сталося, роботодавця, службу охорони праці (інженера з охорони праці), керівника первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноваженунайманимипрацівниками особу з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки;
 • зберегти до прибуттякомісії з розслідуваннянещасного випадку обстановку на робочому місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент нещасного випадку (якщо це не загрожуєжиттю чи здоров’ю інших працівників і не призведе до більш тяжких наслідків), а також вжити заходів до недопущенняподібних випадків.

 

Куди звертатися?

Про кожнийнещаснийвипадокпотерпілий або працівник, який його виявив, чи інша особа – свідокнещасного випадку повинні негайноповідомитибезпосередньогокерівника робіт чи іншууповноважену особу підприємства і вжити заходів до надання необхідної допомоги потерпілому.

Роботодавець, одержавши повідомлення про нещаснийвипадок, зобов’язаний негайно:

 • повідомити з використанням засобів зв’язку про нещасний
 • випадок:
 • робочий орган виконавчоїдирекції Фонду за місцезнаходженням
 • підприємства за встановленою Фондом формою;
 • підприємство, де працюєпотерпілий, – якщо потерпілий є працівником іншого підприємства;
 • органи державної пожежної охорони за місцезнаходженням
 • підприємства – у разі нещасного випадку, що ставсявнаслідокпожежі;
 • установу державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговуєпідприємство.

У разі виявленнягострогопрофесійногозахворювання (отруєння)утворити наказом комісію з розслідуваннянещасного випадку у складі не меншеніж три особи та організуватирозслідування.

Важливо!Нещасні випадки класифікуютьсястосовно їх зв’язку з виробництвом. Якщо нещаснийвипадоквиробничого характеру пов’язаний з виробництвом-складається акт форми Н-1, якщо нещаснийвипадок не пов’язаний з виробництвом- складається акт форми НПВ.

 

Перелік необхідних документів!

Комісія з розслідуваннянещасного випадку зобов’язана скласти акт розслідуваннянещасного випадку за формою Н-5 у трьохпримірниках, а також акт за формою Н-1 у шести примірниках, якщо цей нещаснийвипадоквизнано таким, що пов’язаний з виробництвом, або акт за формою НВП, якщо цей нещаснийвипадоквизнано таким, що не пов’язаний з виробництвом, і передати їх на затвердження роботодавцю;

– у разі виявленнягострогопрофесійногозахворювання (отруєння), пов’язаного з виробництвом, крім акта форми Н-1, складається також у чотирьохпримірниках карта облікупрофесійногозахворювання (отруєння) за формою П-5.

До першого примірника акта розслідуваннянещасного випадку (акт за формою Н-5) додаються акт про нещаснийвипадок, пов’язаний з виробництвом (акт за формою Н-1), або акт про нещаснийвипадок на підприємстві, не пов’язаний з виробництвом (акт за формою НПВ), примірник карти форми П-5 – у разі гострогопрофесійногозахворювання (отруєння), поясненнясвідків і потерпілого, витяги з експлуатаційної документації” схеми, фотографії та інші документи, що характеризують стан робочого місця (устаткування, машини, апаратури тощо), у разі потреби – медичнийвисновок про наявність в організмі потерпілого алкоголю, отруйних чи наркотичних речовин.

На вимогу потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, голова комісії зобов’язаний ознайомити його з документами, що містяться у матеріалахрозслідування. Нещасні випадки реєструютьсяроботодавцем у спеціальномужурналі за встановленою формою.

Роботодавець повинен розглянути і затвердитиактиформи Н-5, Н-1 або НПВ протягом доби після закінчення розслідування, а щодо випадків, які сталися за межами підприємства,- протягом доби після одержаннянеобхіднихматеріалів. Затвердженіакти протягом трьох діб надсилаються:

 • потерпілому або особі, яка представляє його інтереси (актиформи Н-5, Н-1 або НПВ, примірник карти форми П-5 – у разі виявленнягострогопрофесійногозахворювання чи отруєння);
 • керівникові цеху або іншого структурного підрозділу, дільниці, місця, де ставсянещаснийвипадок, для здійснення заходів щодо запобіганняподібнимвипадкам (акт форми Н-1 або НПВ);
 • відповідномуробочому органу виконавчоїдирекції Фонду (актиформи Н-5, Н-1 або НПВ, примірник карти форми П-5 – у разі виявленнягострогопрофесійногозахворювання чи отруєння);
 • відповідному територіальному органу Держгірпромнагляду (акт форми Н-1 або НПВ);
 • профспілковій організації, членом якої є потерпілий (акт форми Н-1 або НПВ);
 • керівникові (спеціалістові) служби охорони праціпідприємства або посадовійособі (спеціалісту), на яку роботодавцемпокладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (актиформи Н-5, Н-1 або НПВ разом з інтимиматеріаламирозслідування).

Копія акта форми Н-1 надсилається органу, до сфери управління якого належитьпідприємство; у разі відсутності такого органу – відповідніймісцевійдержадміністрації. У разі виявленнягострогопрофесійногозахворювання (отруєння) копія акта форми Н-1 та карта облікугострогопрофесійногозахворювання (отруєння) форми П-5 надсилається також до відповідної установи (закладу) державної санітарно-епідеміологічної служби, яка веде облік випадків гострихпрофесійнихзахворювань (отруєнь).

Актирозслідуваннянещасного випадку, акти за формою Н-1 або НПВ разом з матеріаламирозслідування підлягають зберіганню протягом 45 років на підприємстві, працівником якого є (був) потерпілий. У разі реорганізаціїпідприємства дані документи підлягають передачіправонаступникові, який бере на облік цей нещаснийвипадок, а у разі ліквідаціїпідприємства – до державного архіву.

Строки розгляду питання!?

Комісіязобов’язана протягом трьох діб:

 1. обстежити місце нещасного випадку, одержатипояснення
 2. потерпілого, якщо це можливо, опитатисвідківнещасного випадку та
 3. причетних до нього осіб;
 4. визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам
 5. законодавства про охоронупраці;
 6. з’ясуватиобставини і причини нещасного випадку;
 7. визначити, чи пов’язаний цей випадок з виробництвом;
 8. установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охоронупраці, розробити заходи щодо запобіганняподібнимнещаснимвипадкам.

Судовий порядок!

Відповідно до трудового законодавства порушення може виявитися в непроведенні відповідного інструктажу, відсутності або несправностіспеціальних засобів для безпечної роботи механізмів, обладнання, засобів індивідуального захисту (маски, захиснихокулярів, спеціального одягу), в неналежнійперевірціпрацівникамизнаннятехнікибезпеки і т. ін., що може спричинити настаннянещасного випадку на виробництві.

Особи – постраждалівнаслідокнещасного випадку на виробництві та щодо яких порушутьсянорми трудового законодавства, можуть звернутися до суду за місцем реєстрації постраждалої особи з позовною заявою в рамках адміністративного або кримінальногопровадження.

Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за адресою: 54056, м. Миколаїв,вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 44-54-60, 44-54-61

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.

Ще більше консультаційна інформаційному ресурсіWikiLegalAid, який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

 

Поділитися:

Дата: 17.05.2019 | 12:47


Приєднуйтесь до нашої спільноти в Facebook:

Анонси подій

Читайте також:Моніторинг захворювання COVID-19 в Україні

Підтверджено випадків

0

Всього одужало

0

Летальних випадків

0

Моніторинг захворювання COVID-19 на Снігурівщині

Виявлено випадків

8

Всього одужало

4

Всього хворіє

3

Летальних випадків

1Безоплатна правова допомога